خواص مکمل کارنتین

خواص مکمل کارنتین

خواص مکمل کارنتین

در ابتدای بحث در مورد خواص مکمل کارنتین، باید توجه داشت که شواهد علمی موجود تا حدی نامعلوم است و به طور عموم از اثر نیروزایی مکمل کارنیتین حمایت نشده است. مقاله های عمده ای در ارتباط با اثر مکمل کارنیتین روی عملکرد بدنی در سالهای اخیر منتشر شده است. در ادامه نکات کلیدی در خصوص اثرهای مکمل کارنیتین از این مقاله ها ذکر شده است.

اثرهای مکمل کارنیتین

اثرهای مکمل کارنیتین به شرح زیر میباشد:

  • مصرف مکمل کارنیتین، سطوح کارنیتین در پلاسما را افزایش خواهد داد، اما مقدار زیادی از آن، از طریق کلیه ها دفع خواهد شد. در هر حال، در صورتی که مکملهای کارنیتین مصرف شوند سطوح ماهیچه می تواند تا اندازه ای در طی دوره تمرین اضافه تر شود. مقدار ۲ گرم روزانه برای ۴ هفته یا بیشتر ممکن برای افزایش سطوح کارنیتین ماهیچه نیاز باشد. چنین مقداری می تواند مانع شود که کارنیتین در طی دوره تمرین شدید هدر رود.
  • به نظر نمی رسد که کارنیتین، به مقدار چشمگیری عملکرد را افزایش دهد. اگر چه به طور گسترده مطالعه نشده، اما محققین در یک تحقیق طراحی شده خوب، به صورت دو طرفه با مصرف داروی بی اثر، هیچ اثر معناداری را روی عملکرد در دوی ماراتون یا ۲۰ کیلومتر بعد از مصرف مکملهایی محتوی ۲ گرم کارنیتین در ۲ ساعت قبل از مسابقه گزارش نکردند. دوره کوتاه مدت مصرف کارنیتین نمی تواند به اندازه کافی سطوح ماهیچه ای را از کارنیتین افزایش دهد.
  • مصرف زياد کارنیتین، مقدار ۶ گرم روزانه، برای ۷ روز در طی ورزش غیر هوازی با شدت بالا روی اسید لاکتیک اثر نداشت و عملکرد را در یک چنین کار ورزشی اضافه نکرد. برای مثال، محققان هیچ اثری را از مکمل کارنیتین روی عملکرد شناگرانی که ۵ مرتبه تکرار ۱۰۰ یارد شنا را انجام میدادند، پیدا نکردند.
  • اثر مکمل زیاد کارنیتین روی ماکزیمم دو طرفه است، اما بیشتر مقاله ها معتقدند که آن هیچ اثر معناداری ندارد. اثرهای تکمیل کننده کارنیتین روی عملکرد استقامتی هوازی به طور گسترده ای مطالعه نشده است، اما سوابق موجود، مانند اثر ۷۰ دقیقه رکاب زدن و ۵ کیلومتر دویدن اثر مفیدی را نشان نداده اند. از طرف دیگر، هیچ نوع سوابق علمی ای که اثر مفیدی از مکمل کارنیتین مزمن روی کارهای استقامتی هوازی طولانی، مانند دوی ماراتون را نشان دهد، در دست نیست.
  • نظریه اصلی در مورد مکمل کارنیتین بر آن است که کارنیتین افزایش دهنده استفاده از چربی است. در هر حال تحقیق اخیری که توسط دانشمندان روی اثر مزمن مکمل کارنیتین بر اکسیداسیون چربی یا صرفه جویی گلیکوژن ماهیچه در وضعیت های ورزشی ماکزیمم انجام شد، اکسیداسیون اسید چرب را نشان نداد.
  • کارنیتین D می تواند سمی باشد، زیرا کارنیتین L را تهی می سازد و منجر به کمبود آن کارنیتین می شود. کارنیتین L به نظر می رسد که یک مکمل بی خطر باشد، اما بعضی از مقاله ها بیش از ۲ تا ۵ گرم از آن را در روز توصیه نمی کنند یا تا حد ممکن تنها یک مرتبه در ماه.
این مطلب مفید بود؟بله۲۳خیر۶
4 stars from 29 votes
sargrami3