تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب بنا به حالات و شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد. در ادامه تعبیر خواب سگ از دیدگاه بزرگان تعبیر خواب را شرح خواهیم داد.

تعبیر خواب سگ-آنلی بیتون

تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون اینگونه است:

 • اگر در خواب مشاهده کنید سگ هاری شما را گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد .
 • ‪. اگر در خواب سگ کثیف و لاغری ببینید، به این معناست که در کار خود موفق نمی شوید.
 • شنیدن صدای پارس سگ در خواب، بیانگر آن است که با خاطر موضوعی غمگین و ناراحت می شوید.
 • اگر در خواب صدای زوزه ی سگی را بشنوید، بیانگر آن است که دچار بدشانسی می شوید.
 • اگر در خواب سگ هاری شما را گاز می گیرد، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • اگر در خواب سگی به دنبال گربه است، نشان دهنده ی آن است که لحظات لذت بخشی در انتظار شماست.
 • شما یک سگ را آزار میدهید یعنی با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید
 • اگر سگی شما را آزار میدهد یعنی درآمد خوبی خواهید داشت.
 • اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.‪
 • اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود.

تعبیر خواب سگ- لیلا برایت

تعبیر خواب سگ از نظر لیلا برایت اینگونه است:

 • دیدن یک سگ پشمالو در خواب، نشانه ی پیشرفت و موفقیت در کارها است.
 • اگر در خواب یک سگ خال خالی ببیند، نشانه ی همنشینی با دوستان خوب است.
 • اگر در خواب سگی خال خالی شما را گاز بگیرد نشانه بی وفایی دوستان است.
 • اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می اندازید،نشانه آن است که دیگران محبتهای شما را نادیده میگیرند.‪
 • ‫‪‫اگرسگی برای کمک به شما پارس میکند بیانگر اتفاقات ناگوار است و باید بیشتر مراقب باشید.

تعبیر خواب سگ- لوک اویتنهاو

تعبیر خواب سگ از نظر لوک اویتنهاو اینگونه است:

 • ‫سگ ‪به معنی دوست وفادار است. ‫
 • سگ هار ‪ یعنی خطری یک دوست را تهدید میکند.
 • ‫با سگ بازی کردن یعنی آشتی برقرار می شود.
 • ‫سگی که پارس میکند بمعنای شادمانی است.
 • ‫مورد حمله سگی واقع شدن ‪ به معنای خطر است. ‫
 • مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن ‪بمعنای دعوا بر سر پول است. ‫
 • دیدن سگ شکاری ‪ بمعنای پشتکار بسیار زیاد است و برایتان سود آور خواهد بود.
 • ‫سگ بسته شده بمعنای دشمن است.
 • ‫سگ زنجیر شده ‪یعنی مراقب دزدان باشید.
 • ‫سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند بمعنای دعوا در بطن خانواده است.
 • ‫زدن یک سگ ‪یعنی وفاداری. ‫
 • پارس سگ یعنی خطر، به آدمهای خیر خواه گوش کنید.
 • ‫پارس سگ یعنی ‪احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی.

تعبیر خواب سگ- ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سگ از نظر ابراهیم کرمانی اینگونه است که اگر در خواب ببیندکه گوشت سگ می خورد بدین معنی است که بردشمن ظفریابد.

تعبیر خواب سگ- یوسف نبی

تعبیر خواب سگ از نظر یوسف نبی اینگونه است که ‫دیدن سگ بمعنای ایجاد مشکل در خانه است و ‫صدای پارس سگ یعنی زحمتی برایش پیش آید.

تعبیر خواب سگ-ابن سیرین

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین اینگونه است:

 • دیدن سگ در خواب نشانه دشمنی مهربان است.
 • دیدن سگ ماده در خواب نشانه زنی خطرناک بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید دشمنی بود از عجم.
 • اگر خواب ببیند که سگی برایش پارس می کند به این معنی است که از دشمنی سخنی زشت می شنود.
 • اگر بیند سگ او را گاز گرفت به این معنی است که آسیبی از طرف دشمن به او می رسد.
 • اگر آب دهان سگ بر لباسش بریزد یعنی از دشمنی خسته شود.
 • اگر سگی لباس را بدرد یعنی کمبودی در مال او پیدا می شود.
 • اگر گوشت سگ می خورد، باین معنی است که دشمن او با دشمنی دیگر دفع می شود.

تعبیر خواب سگ- اسمعیل اشعث

تعبیر خواب سگ از نظر اسمعیل اشعث اینگونه است:

 • دیدن سگ شکاری در خواب، نشانه دشمنی علنی است و اگر او را از خود دور کند یعنی از دشمنش با منفعت جدا می شود.
 • اگر سگی را تعلیم میدهد یعنی از کسی که دشمنش است منفعت بدست می آورد.
 • اگر در خواب ببیند دمی همچون سگ دارد یعنی مال حرام بدست می آورد و مردم او را ملامت می کنند.
 • اگر بیند که سگ شکاری را ازخود دور می کند یعنی از دشمنی با منفعت جدا شود.
 • ‪. ‫اگر در خرابه سگی دیدید وشما نیز در همان خرابه بودید یعنی دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی ‫می کشاند

تعبیر خواب سگ- حضرت صادق

تعبیر خواب سگ از نظر حضرت صادق اینگونه است که دیدن سگ درخواب به یکی ازین چهار مورد اشاره می کند: دشمن، پادشاه طمعکار، دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار و افراد خبرچین . اگر شخص خواب بیند سگی بر اسب اش نشسته است یعنی که مغی با زن او فساد نماید ‪.

تعبیر خواب سگ- منوچهر مطیع تهرانی

تعبیر خواب سگ از نظر منوچهر مطیع تهرانی اینگونه است:

 • اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می رسد ولی شما در امنیت هستید.
 • اگر ببینید به گردن سگ خود خرمهره می بندید باین معنی است که دوست خود را فریب میدهید. ‪
 • در آغوش گرفتن سگ نیاز انسان به وفاداری است و نشانه فقدان آن نیز هست.
 • ‪ اگر در خواب مشاهده کردید پاشنه شما را سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگر ‫کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می رود.
 • اگر در خواب جگری را به سگ می دهید یعنی مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف می کنید. ‫
 • سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم .
 • ‪. چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد ‫امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .
 • ‪ چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا ‫ نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که الزم است از اوحریم بگریزیدو دور بمانید .
 • صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است وچنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما ‫بد می گویند.

تعبیر خواب سگ- کتاب سرزمین رویاها

درباره تعبیر خواب سگ در کتاب سرزمین رویاها آمده است اگر خواب ببینید سگی را از بند رها می کنید یعنی یک ازدواج در پیش است‪.‫

این مطلب مفید بود؟بله۲۳خیر۶
4 stars from 29 votes
sargrami3